Lax Ropes (I)

Using physics, particles and springs to simulate a curtain with lax ropes and attractors.  // Usant física, partícules i connectors per a simular una cortina composta de cordes laxes i forces d’atracció.

Advertisements